Sekretesspolicy för GSGroup FS AB

Ny förordning om dataskydd

Sedan den 25 maj 2018 gäller nya regler för behandling av personuppgifter i EU. EU:s allmänna dataskyddsförordning syftar till att garantera säkerhet och konfidentialitet för alla medborgares personuppgifter i en alltmer datadriven värld.

Ta reda på mer om vad de nya dataskyddsreglerna innebär för ditt företag på Europeiska kommissionens webbplats.

Vad gör GSGroup för att hålla dina uppgifter säkra?

GSGroup säkerställer alltid att våra produkter och tjänster är förenliga med dataskyddsbestämmelserna. Vårt fokus är dataskydd och vi har många års erfarenhet av att behandla personuppgifter. GSGroup kan garantera dig säker databehandling i enlighet med gällande standarder för informationssäkerhet.

1 Om detta dokument

Denna sekretesspolicy beskriver den information vi samlar in, behandlar, delar och lagrar för användning i de tjänster och lösningar som tillhandahålls av GSGroup (gemensamt kallade „tjänsterna“), inklusive personuppgifter.

I denna integritetspolicy avser termerna „GSGroup“, „vi“, „oss“ och „vår“ GSGroup och dess dotterbolag.

Tjänsterna är avsedda att användas av organisationers anställda och personal i enlighet med dessa organisationers instruktioner. Du använder Tjänsterna via ett konto som du fått av din arbetsgivare eller annan organisation („Organisationen“); den Organisationen kommer sannolikt att ha sina egna policyer för lagring, åtkomst, ändring, radering och bevarande av data avseende den information du anger eller erhåller via Tjänsterna. Detta innebär att din organisation är berättigad till stöd, (i) kontrollera och hantera ditt GSGroup-konto („ditt konto“), och (ii) komma åt och behandla alla uppgifter som du anger, genererar eller erhåller via Tjänsterna, inklusive, till exempel, dina positioner och kommunikationer.

Din organisation är personuppgiftsansvarig. GSGroup är det personuppgiftsbiträde som behandlar dina personuppgifter, inklusive de personuppgifter som du lämnar genom att använda tjänsterna på uppdrag av din organisation.

Kontakta din organisation om du har några frågor om dataskydd, inklusive i förhållande till eventuella företagsavtal med GSGroup som kan finnas i samband med din användning av tjänsterna. Klagomål kan riktas till din organisation eller till den nationella dataskyddsmyndigheten.

Kontakta oss på info@GSGroup.se om du har några frågor om denna integritetspolicy och de personuppgifter som behandlas som en del av tjänsterna.

2. Principer

GSGroup har åtagit sig att skydda dina uppgifter och utveckla teknik som säkerställer en kraftfull och säker upplevelse online och offline.

Genom att använda tjänsterna samtycker du till de databehandlingsrutiner som beskrivs i detta dokument och tillåter oss att samla in och behandla information enligt vad som förklaras nedan.

3. Syftet med behandlingen av uppgifterna.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra det avtal som GSGroup har ingått med dig eller ditt företag. I det följande beskrivs vad detta innebär när det gäller vilken typ av uppgifter vi samlar in och behandlar, var behandlingen sker och hur länge uppgifterna kommer att behandlas.

Det är viktigt att du läser detta dokument eftersom du ger din organisation – och oss som din organisations personuppgiftsbiträde – ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges ovan när du använder tjänsterna.

4. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är det avtal du har med din organisation, eftersom användningen av tjänsterna är ett naturligt verktyg för det arbete du utför för organisationen. En rättslig grund skulle också vara ditt samtycke och den relevanta dataskyddslagen. Vår behandling av uppgifterna är nödvändig för att fullgöra det avtal vi har med din organisation.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med relevanta nationella lagar och förordningar om dataskydd, som från och med den 25 maj 2018 inkluderar den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 („GDPR“). Enligt GDPR har du rätt att begära följande:

Tillgång till dina personuppgifter,
Rättelse eller radering av personuppgifter
Portabilitet av dina uppgifter, genom att extrahera dina personuppgifter för överföring till andra tjänsteleverantörer
Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter och du har rätt att begränsa vår användning av dina personuppgifter, men vissa grundläggande uppgifter krävs för att göra tjänsterna tillgängliga.

Kontakta vår organisation enligt beskrivningen i avsnitt 10 om du vill göra en motsvarande begäran.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Allmän datainsamling som gäller för alla GSGroup-produkter (inklusive alla underkategorier). Vilka data som faktiskt samlas in kan bero på din konfiguration av produkten.

 • Ditt fullständiga namn
 • Kontaktinformation: Fast telefon- och mobiltelefonnummer, postadress, e-postadress
 • Plats – GPS-data under användning av Tjänsterna eller av ett fordon eller annat objekt som är kopplat till Spårningstjänsterna.
 • Registrering av fordon
 • Meddelanden, feedback, förslag och idéer som skickas till oss av användare
 • Faktureringsinformation och information som du ger oss när du eller din organisation kontaktar oss eller anlitar oss för att tillhandahålla kundtjänster i samband med tjänsterna.

A)

Dessutom samlar FleetSystem in följande uppgifter:
Information om inloggning: Användarnamn och lösenord;
Tid för inloggning;
Plats – GPS-data under användning av Tjänsterna eller av ett fordon eller annat objekt som är kopplat till Spårningstjänsterna;
IP-adress. Vi samlar automatiskt in viss information via tjänsterna på uppdrag av din organisation, till exempel din IP-adress (Internet Protocol) och andra identifierare för webbläsare eller enheter, webbläsartyp, operativsystem, kraschdata, Internetleverantör, datum och tid för användning av tjänsterna och annan information om dina aktiviteter på tjänsterna. De loggas för diagnos- och säkerhetsändamål.

B) myFleet samlar in följande uppgifter:
Inga ytterligare uppgifter utöver den allmänna datainsamlingen för hela GSGroup.

C) Paikannin samlar in följande ytterligare uppgifter:
Förarigenkänning

D) Smartday samlar in följande uppgifter:

a) Företagskunder:

 • Faxnummer
 • GLN-nummer
 • Kontoristens namn

b) Anställda hos kunder:

 • Registreringsbevisets nummer
 • Mobiltelefonnummer
 • Registrering av fordon
 • Positionsadress
 • Hastighet
 • Fordonets status
 • Riktning

c) Kundens serviceobjekt:

 • Serienummer
 • Datum för installation
 • Kontoristens namn

(d) Kundens kunder:

 • Momsnr.
 • Gäldenärens not
 • Faxnummer
 • GLN-nummer
 • Kontoristens namn

e ) Arbetskort:

 • Not 1
 • Not 2
 • Beskrivning
 • Datum för formuläret
 • Underskrift av formuläret
 • Foton och filer
 • Checklistor
 • Faxnummer
 • GLN-nummer
 • Kontoristens namn

E) Spotguard samlar in följande ytterligare uppgifter:

IP-adresser; vi samlar automatiskt in viss information via tjänsterna på uppdrag av din organisation, t.ex. din IP-adress (Internet Protocol). Dessa uppgifter loggas för diagnos- och säkerhetsändamål. Ovanstående information tillhandahålls antingen av dig eller genom dina aktiviteter när du använder Tjänsterna, eller så är det information som vi får från din organisation.

Spotguard försäkringskunder:

 • IP-adress; vi samlar automatiskt in viss information via tjänsterna på uppdrag av ditt försäkringsbolag, till exempel din IP-adress (Internet Protocol). Dessa uppgifter loggas för diagnos- och säkerhetsändamål.

F) Travellog samlar in följande ytterligare uppgifter:

 • Information om inloggning: Användarnamn och lösenord, inloggningstid
 • IP-adresser; vi samlar automatiskt in viss information via tjänsterna på uppdrag av din organisation, t.ex. din IP-adress (Internet Protocol). Dessa uppgifter loggas för diagnos- och säkerhetsändamål.

Ovanstående information tillhandahålls antingen av dig eller genom dina aktiviteter när du använder Tjänsterna, eller så är det information som vi får från din organisation.

6. Hur använder vi dina uppgifter?

Den information vi samlar in används för att tillhandahålla, utveckla och förbättra tjänsterna, inklusive i syfte att förbättra våra tjänster och säkerhetsfunktioner

Vi eller din organisation kan använda dina kontaktuppgifter för att skicka information till dig eller bjuda in dig att delta i undersökningar om hur du använder våra tjänster.

Vi kan också använda denna information i aggregerad, anonymiserad form för forskningsändamål; detta hjälper oss att fatta beslut för försäljningsledning, marknadsföring, produktutveckling och affärsverksamhet.

Vi använder industristandardmetoder för att garantera säkerheten för denna information när den överförs via våra nätverksanslutningar och Internet till våra servrar.

All information som laddas upp till tjänsterna krypteras när den laddas upp till våra molnbaserade tjänster.

7. Var behandlar vi våra uppgifter?

De uppgifter vi samlar in lagras på våra egna servrar i Torp IT i Norge eller andra länder inom EU eller EES.

8. Spridning av information.

GSGroup delar inte personuppgifter för kommersiella ändamål eller marknadsföringsändamål som inte är relaterade till GSGroups produkter och tjänster. Personuppgifterna kommer att delas med din organisation, vilket är en del av syftet med dessa tjänster.

Personuppgifter kommer endast att delas av oss i följande situationer:

Med ditt uttryckliga samtycke: Vi kan dela personuppgifter med ditt samtycke.
Dina personuppgifter kan samlas in, behandlas och lagras av GSGroup eller dess tjänsteleverantörer inom Europeiska unionen, EES eller på platser där dataskyddsbestämmelser som de i EU gäller. Därför kan dina personuppgifter omfattas av rättsliga krav, inklusive rättsliga krav på utlämnande av personuppgifter till statliga myndigheter i dessa jurisdiktioner.
Rättsliga krav: Om vi får en stämning, order om att lämna ut handlingar eller annan begäran från brottsbekämpande myndigheter, domstolar, andra myndigheter eller parter som vill få tillgång till uppgifter som rör våra tjänster, kommer vi att göra rimliga försök att hänvisa den begärande parten till en direkt begäran om uppgifter från din organisation. Om vi ber den begärande parten att rikta begäran till organisationen kommer vi att dela din organisations kontaktuppgifter med den begärande parten. Om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut information, och om det inte är förbjudet enligt lag, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att meddela din organisation så att den kan meddela dig i enlighet med din organisations policyer, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Vi kommer att vidarebefordra alla förfrågningar om information som rör dataskyddslagar till din organisation om det inte är förbjudet enligt lag.
Aggregerade eller anonymiserade uppgifter: Vi kan använda icke-personliga uppgifter (till exempel aggregerade eller anonymiserade kunddata) för att förbättra, stödja och tillämpa GSGroups programvara, produkter och tjänster samt för att skapa och sprida rapporter om användningen av sådana produkter och tjänster. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dessa icke-personliga uppgifter inte kan hänföras till dig.

9. Säkerhet

Vi använder den information vi har för att granska konton och aktiviteter och för att främja säkerheten för tjänster på uppdrag av din organisation, till exempel genom att undersöka misstänkt aktivitet eller överträdelser av våra policyer. Vi gör allt vi kan för att skydda ditt konto med hjälp av tekniska team, automatiserade system och avancerad teknik som kryptering och maskininlärning.

10. åtkomst till och ändring av dina uppgifter

Du och din organisation kan få tillgång till och korrigera eller radera den information som du har laddat upp till tjänsterna med hjälp av de verktyg som tillhandahålls av tjänsterna. Om du inte kan göra det med hjälp av de verktyg som tillhandahålls av tjänsterna kan du kontakta din organisation för att få tillgång till eller ändra dina uppgifter direkt.

De ändringar som görs av dina uppgifter i tjänsterna träder i kraft omedelbart i ditt specifika nätverk, men uppgifterna lagras av GSGroup i säkerhetskopior under en kommersiellt rimlig tidsperiod i enlighet med din organisations instruktioner.

11. Avslutande av konton

Om du inte längre vill använda tjänsterna ska du kontakta din organisation. På samma sätt kan Organisationen stänga av ditt konto och/eller radera den information som är kopplad till ditt konto om du slutar arbeta för eller med Organisationen.

Det tar normalt cirka 30 dagar för ett konto att raderas på uppdrag av din organisation efter att det har avslutats, men viss information kan finnas kvar i säkerhetskopior under en rimlig tidsperiod enligt din organisations anvisningar. Observera att det innehåll som du skapar och delar på Tjänsterna tillhör din organisation och kommer att finnas kvar på Tjänsterna och kan fortfarande vara tillgängligt även om organisationen inaktiverar eller raderar ditt konto. I detta avseende liknar det innehåll du skapar på Tjänsterna andra typer av innehåll (såsom presentationer eller anteckningar) som du skapar i samband med ditt arbete.

12. Hur länge lagrar vi din information?

I allmänhet kommer GSGroup att lagra dina personuppgifter på GSGroups servrar så länge som du och din organisation är kunder hos GSGroup. I den mån det finns rättsliga krav på hur länge uppgifterna ska lagras, t.ex. för bokföringsändamål, kan vi lagra uppgifterna i upp till 10 år.

Som beskrivits ovan har du rätt att begära att uppgifterna raderas.

13. Ändring av vår dataskyddsbeskrivning

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Om denna integritetspolicy uppdateras kommer du att bli ombedd att godkänna den nya versionen av vår integritetspolicy nästa gång du loggar in.

Policy för kakor

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera trafiken till vår webbplats. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra partners inom sociala medier, reklam och analys. Våra partner kan kombinera denna information med andra uppgifter som du har lämnat till dem eller som de har samlat in i samband med din användning av tjänsterna. Du samtycker till våra cookies när du fortsätter att använda vår webbplats.

Cookies är små textfiler som används av webbplatser för att göra användarupplevelsen mer effektiv.

Enligt lag kan vi lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för driften av denna webbplats. För alla andra typer av cookies behöver vi ditt tillstånd.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av tredje part som visas på våra sidor.

Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke via cookiepolicyn på vår webbplats.

Läs mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: gsgroup.de

Din nuvarande status: Endast nödvändiga cookies.

Ditt samtycke ID: ClkdYZThXFZxDkD9HkQtsMY31Y0a+VQA3Xub5Tb2O5Qq1PiqdIcKeg==Datum för samtycke: Onsdag, 4 November 2020 15:53:06 CET

Cookieförklaringen uppdaterades senast den 23.02.21 av Cookiebot:

Nödvändigt (7)

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Namn Leverantör Syfte Förfarande typ
__FörfråganVerifieringstoken gsgroup.com Hjälper till att förhindra CSRF-attacker (cross-site request forgery). Session HTTP-kaka
ARRAffinitet gsgroup.com Används för att fördela trafiken på webbplatsen över flera servrar för att optimera svarstiderna. Session HTTP-cookie
ARRAffinitetSammaSite gsgroup.com Används för att fördela trafiken på webbplatsen över flera servrar för att optimera svarstiderna. Session HTTP-cookie
ASP.NET_SessionId gsgroup.sv Behåller användarens status för alla sidförfrågningar. Session HTTP-kaka
CookieConsent Cookiebot Lagrar användarens samtyckesstatus för cookies på den aktuella domänen. 1 år HTTP-kaka
rc::a Google Denna cookie används för att skilja mellan människor och robotar. Detta är fördelaktigt för webbplatsen för att generera giltiga rapporter om användningen av deras webbplats. Beständig HTML Lokal lagring
rc::c Google Denna cookie används för att skilja mellan människor och robotar. Session HTML Lokal lagring

Statistik (4)

Statistikcookies hjälper webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information anonymt.

Namn Leverantör Syfte Förfarande typ
_ga Google Tag Manager Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen. 2 år HTTP-kaka
_gat Google Tagghanterare Används av Google Analytics för att begränsa förfrågningsfrekvensen 1 tagg HTTP-kaka
_gid Google Tag Manager Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen. 1 tagg HTTP-kaka
samla in Google Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Fångar besökaren över alla enheter och marknadsföringskanaler. Session Pixel-spårare

Marknadsföring (13)

Marknadsföringscookies används för att följa besökare på webbplatser. Syftet är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därför mer värdefulla för publicister och tredjepartsannonsörer.

Namn Leverantör Syfte Förfarande typ
annonser/ga-audiences Google Används av Google AdWords för att återaktivera besökare som sannolikt kommer att omvandlas till kunder baserat på besökarens onlinebeteende på olika webbplatser. Session Pixel-spårare
IDE Google Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera användarens åtgärder på webbplatsen efter att ha sett eller klickat på en av leverantörens annonser, i syfte att mäta effektiviteten hos en annons och visa riktad reklam till användaren. 1 år HTTP-cookie
test_cookie Google Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies. 1 tagg HTTP-kaka
BESÖKARE_INFO1_LIVE YouTube Försök att uppskatta användarens bandbredd på sidor med integrerade YouTube-videor. 179 dagar HTTP-cookie
YSC YouTube Registrerar ett unikt ID för att föra statistik över de videor från YouTube som användaren har tittat på. Session HTTP-kaka
yt.innertube::nextId YouTube Registrerar ett unikt ID för att hålla statistik över videor från YouTube som användaren har tittat på. Beständig HTML Lokal lagring
yt.innertube::förfrågningar YouTube Registrerar ett unikt ID för att hålla statistik över videor från YouTube som användaren har tittat på. Beständig HTML Lokal lagring
yt-remote-cast installerad YouTube Sparar användarinställningarna vid hämtning av en YouTube-video som integrerats på andra webbplatser Session HTML Lokalt lagringsutrymme
yt-remote-anslutna-enheter YouTube Sparar användarinställningarna vid hämtning av en YouTube-video som integrerats på andra webbplatser Beständig HTML Lokal lagring
yt-remote-enhets-id YouTube Sparar användarinställningarna vid hämtning av en YouTube-video som integrerats på andra webbplatser Beständig HTML Lokal lagring
yt-remote-fast-check-period Youtube Sparar användarinställningarna vid hämtning av en Youtube-video som integrerats på andra webbplatser Session HTML Lokal lagring
yt-remote-session-app Youtube Sparar användarinställningarna vid hämtning av en Youtube-video som integrerats på andra webbplatser Session HTML Lokal lagring
Namn på yt-remote-session Youtube Lagrar användarinställningarna vid hämtning av en Youtube-video som integrerats på andra webbplatser Session HTML Lokal lagring